Europejska Unia Zdrowotna: otwarte konsultacje publiczne Komisji poświęcone europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia
Komisja opublikowała dziś otwarte konsultacje publiczne poświęcone europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia – ważnego elementu Europejskiej Unii Zdrowia. Celem tej przestrzeni jest pełne wykorzystanie możliwości związanych z cyfrową ochroną zdrowia, by zapewnić opiekę zdrowotną wysokiej jakości i zmniejszać nierówności. Umożliwi ona dostęp do danych dotyczących zdrowia do celów profilaktyki, diagnostyki i leczenia, badań i innowacji, a także kształtowania polityki i prawodawstwa. Baczną uwagę będzie się tu zwracać na poszanowanie praw osób fizycznych do kontrolowania własnych danych dotyczących zdrowia. Odpowiedzi na konsultacje będzie można nadsyłać do 26 lipca 2021 r.
Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, powiedziała: Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia będzie kluczowym elementem silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej. Umożliwi ona ogólnounijną współpracę na rzecz poprawy opieki zdrowotnej, badań naukowych i kształtowania polityki zdrowotnej. Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich zainteresowanych obywateli i zainteresowane podmioty. Efekty konsultacji posłużą do wykorzystania potencjału danych dla dobra naszego zdrowia. Warunkiem nieodzownym, który nie podlega negocjacjom, jest solidne oparcie na prawach obywateli, w tym prawie do prywatności i ochrony danych.
Innowacyjne rozwiązania i technologie cyfrowe takie jak sztuczna inteligencja mogą zmienić sposób funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej. Dzięki nim systemy te będą one bardziej zrównoważone i pozwolą lepiej dbać o zdrowie pacjentów. Aby rozwijać te technologie, naukowcy i innowatorzy muszą mieć możliwość bezpiecznego dostępu do znacznej ilości danych (dotyczących zdrowia).
Niniejsze konsultacje publiczne koncentrują się na:
• dostępie i wykorzystywaniu danych dotyczących zdrowia do celów świadczenia opieki zdrowotnej, badań naukowych i innowacji, kształtowania polityki i podejmowania decyzji regulacyjnych,
• wspieraniu rzeczywistego jednolitego rynku cyfrowych usług i produktów w zakresie ochrony zdrowia, w tym innowacyjnych usług i produktów.
Kontekst
Utworzenie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia należy do kluczowych priorytetów obecnej Komisji w dziedzinie zdrowia. Celem tej przestrzeni jest promowanie wymiany danych dotyczących zdrowia oraz wspieranie badań dotyczących nowych strategii profilaktycznych leczenia, leków, sprzętu medycznego i wyników leczenia.
W komunikacie w sprawie europejskiej strategii w zakresie danych Komisja ogłosiła, że jej celem jest osiągnięcie konkretnych wyników w dziedzinie danych dotyczących zdrowia oraz zrozumienie potencjału wynikającego z rozwoju technologii cyfrowych. Gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ponowne wykorzystywanie danych w opiece zdrowotnej stwarza szczególne problemy, które należy rozwiązać. Wymaga to utworzenia ram regulacyjnych, które by najlepiej służyły interesom i prawom osób fizycznych, zwłaszcza w odniesieniu do przetwarzania szczególnie chronionych danych osobowych dotyczących zdrowia. W tym kontekście Komisja przyjęła wniosek dotyczący aktu w sprawie zarządzania danymi (2020 r.) zawierający warunki dotyczące dostępu do danych oraz przepisy mające na celu zwiększenie zaufania do dobrowolnego udostępniania danych.
Ułatwianie dostępu do danych dotyczących zdrowia i wymiany tych danych jest podstawowym warunkiem zapewnienia większej dostępności do przystępnej cenowo opieki zdrowotnej. Będzie to stymulować innowacje w dziedzinie zdrowia i opieki mające poprawić leczenie i wyniki leczenia oraz promować innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem technologii cyfrowych takie jak sztuczna inteligencja.
Więcej informacji
Konsultacje publiczne
Plan działania dotyczący europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia
Strona internetowa Komisji poświęcona europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia
e-Zdrowie Cyfrowa ochrona zdrowia i opieka

źródło: Wydział prasy Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce