Panie Profesorze! Zapisze się Pan w pamięci społeczności akademickiej Collegium Mazovia przede wszystkim jako wspaniały, zawsze życzliwy i uśmiechnięty człowiek. Wspaniały człowiek i ceniony naukowiec. Pana wewnętrzne światło i dobroć były nieocenione. Swoją energią i wiedzą obdarował Pan tak wielu ludzi. Czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy Pana poznać.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak

Urodził się w dniu 11 grudnia 1933 w miejscowości Bielsko-Biała. Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu ukończył w 1955 roku otrzymując dyplom lekarza z wyróżnieniem. W 1961 uzyskał specjalizację II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, a w roku 1962 uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W roku 1966 Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. W 1972 roku Rada Państwa nadała mu tytuł profesora nadzwyczajnego nauk medycznych.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak był zatrudniony w Collegium Mazovia od 2 października 2006 r. na stanowisku profesora w Katedrze Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak był:

 • wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej;
 • Kierownikiem Kliniki Nefrologii Instytutu Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu;
 • Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa i Nauki w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej;
 • kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych w Instytucie Chorób Płuc i Gruźlicy w Warszawie;
 • organizatorem Kliniki Nefrologii i Ośrodka Dializ w Akademii Medycznej w Lublinie;
 • dyrektorem w Europejskim Biurze Regionalnym Światowej Organizacji Zdrowia w Kopenhadze;
 • kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Problemów Zdrowia w CMKP w Warszawie;
 • Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Współprzewodniczącym „Podstolika Zdrowie” w obradach Okrągłego Stołu;
 • Wiceministrem Zdrowia w Rządzie Premiera Mazowieckiego (1989 -1991);
 • Od 1992 był członkiem, a w latach 1994-96 Wice-Przewodniczącym Komitetu Społecznych Aspektów Medycyny Polskiej Akademii Nauk;
 • 1988-95 pełnił funkcję Wice-Prezesa Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej;
 • w latach 1993-1995 był członkiem Komitetu Doradczego Prezydenta RP Lecha Wałęsy ds. Opieki Zdrowotnej;
 • w latach 1994–96 pełnił funkcję Wice-Przewodniczącego Krajowej Rady Konsultantów Medycznych przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Przewodniczącego Zespołu Konsultanta Krajowego z zakresu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego;
 • członkiem Naukowego Towarzystwa Warszawy;
 • członkiem Komitetu Redakcyjnego „Journal of Public Health Policy”, Vermont, USA;
 • członkiem Rady Naukowej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie i Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi;
 • członkiem i założycielem Europejskiego Towarzystwa Edukacji Medycznej;
 • Przewodniczącym Komitetu -B Zgromadzenia Ogólnego;
 • jednym z trzech kandydatów, zatwierdzonych przez Komitet Selekcyjny ŚOZ, na stanowisko Dyrektora Biura Regionalnego w Kopenhadze;
 • członkiem i Wice-Przewodniczącym Komitetu ds. Zdrowia, Rady Europy w Strassburgu;
 • dyrektorem wykonawczym Centrum Badań nad Zdrowiem ŚOZ zlokalizowanym w Kobe w Japonii;
 • był Profesorem Wizytującym w Szkole Polityki Społecznej Uniwersytetu Kwansei Gakuin w Sanda –Kobe;
 • Dyrektorem zorganizowanego przez niego Instytutu Międzynarodowych Problemów Kształcenia Medycznej w Nowym Jorku;
 • przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia w Wysokiego Szczebla Komisji Zdrowia Publicznego Unii Europejskiej;
 • Przewodniczącym Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym;
 • Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie;
 • członkiem Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w Warszawie;
 • autorem i współautorem ponad 500 publikacji naukowych.

Za zasługi w rozwoju Europejskiego Towarzystwa Zarządzania Opieką Zdrowotną (EHMA) oraz Europejskiego Towarzystwa Szkół Medycznych (AMSE) został ich Członkiem Honorowym. Otrzymał Dyplom Honorowy Polskiego Przymierza Medycznego w Chicago (Polish Medical Alliance). Był członkiem korespondentem Królewskiej Akademii Medycyny Katalonii. Został odznaczony Medalem im. Antonio Gallego za osiągnięcia w dziedzinie międzynarodowego kształcenia medycznego (2010) oraz Dożywotnim Członkostwem Europejskiego Towarzystwa Edukacji Medycznej za zasługi dla jego rozwoju.

Za zasługi dla rozwoju nauki, kształcenia medycznego i zdrowia publicznego został odznaczony kolejno Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Posiada też Odznakę przyznaną przez Ministra Zdrowia „Zasłużonego dla Ochrony Zdrowia”. Postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy z dnia 28 września 2017 roku za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej został odznaczony Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.

źródło: mazovia.edu.pl