Roman Topór-Mądry stracił stanowisko szefa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Stanowisko to zajmował od listopada 2017 roku. W ubiegłym roku wygrał konkurs na kolejną kadencję. Już wiadomo, że jej nie dokończy. Ministerstwo Zdrowia w błyskawicznym tempie chce powołać nowego szefa Agencji.

Roman Topór-Mądry to lekarz, dr nauk medycznych, specjalista zdrowia publicznego i epidemiolog. Od 2017 roku zajmował stanowisko prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W listopadzie 2022 roku wygrał konkurs na kolejną kadencję.

Mimo, że do końca drugiej kadencji Toporowi-Mądremu pozostało jeszcze sporo czasu, został odwołany ze stanowiska. Co ciekawe, z naszych informacji wynika, że nowy konkurs został rozpisany w błyskawicznym tempie, a jego rozstrzygnięcie ma nastąpić 23 listopada, czyli jeszcze przed powołaniem nowego rządu.

Przypomnijmy. Zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, minister zdrowia odwołuje prezesa Agencji z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji w przypadku:

rażącego naruszenia przepisów prawa;
utraty zdolności do pełnienia obowiązków służbowych z powodu choroby lub innej przeszkody trwale uniemożliwiającej pełnienie obowiązków służbowych;
rezygnacji ze stanowiska;
skazania prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
naruszenia przepisów art. 31q ust. 1 (podjęcie dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody ministra);
nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z ustawy lub statutu.
Do zadań AOTMiT należy m.in. ocena świadczeń opieki zdrowotnej, analiza zasadności ich umieszczania w koszyku świadczeń gwarantowanych, a także przygotowywanie rekomendacji na temat ekonomicznych i medycznych przesłanek do refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

źródło: puls medycyny.pl